Internetové obchody – Alternatívne riešenie sporu (ARS)

Prevádzkovatelia internetových obchodov majú od 1. Februára 2016 novú povinnosť a to implementovať: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU medzi zákazníkmi internetových obchodov a ich prevádzkovateľmi cez online platformu európskej únie RSO.

Dňa 12. novembra 2015 poslanci Národnej rady SR, na základe prijatej európskej legislatívy, schválili zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS). Majitelia internetových obchodov, ich prevádzkovatelia a iné osoby pôsobiace na internete a taktiež mimo neho, ktorí poskytujú svoje služby koncovým zákazníkom, sú povinné podľa nového zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS) od 1.Februára 2016 zverejniť na svojich stránkach internetového obchodu možnosť riešenia prípadného sporu formou Alternatívneho riešenia sporu. Takúto možnosť zabezpečujú na to určené subjekty (ďalej subjekty ARS), ktoré sú registrované pod Ministerstvom Hospodárstva SR a umiestnené na stránkach zoznamu subjektov ARS.

Subjekty ARS si môžu od spotrebiteľov pýtať aj správny polatok a to do výšky max  5,-Eur.

Čo to presne znamena pre prevádzkovateľa internetového obchodu?

 1. Majiteľ / prevádzkovateľ internetového obchodu musí na svojich stránkach zverejniť informáciu o možnosti riešenie sporu formou Alternatívneho riešenia sporu. Stačí aj túto informáciu pridať do Obchodných podmienok alebo kúpnopredajnej zmluvy. Je nutné o tom spotrebiteľa informovať!
 2. Majiteľ / prevádzkovateľ  internetového obchodu musí na svojich stránkach uverejniť odkaz na online platformu alternatívneho riešenia sporu Európskej únie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . (pozn. odkaz musí byť ľahko dostupný, niektoré kanály informujú iba o maximálne dvoch klikoch z domovskej stránky)
 3. Majiteľ / prevádzkovateľ internetového obchodu musí poskytovať súčinnosť subjektu, ktorý vykonáva Alternatívne riešenie sporu (ARS) t.j subjektom ARS! Je dôležité povedať, že iba takému subjektu, ktorý je registrovaný v zozname subjektov ARS, ktorý je umiestnený na stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Dohľad nad poskytovaním súdržnosti subjektom ARS vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia
 4. Po vyzvaní spotrebiteľom resp. subjektom, ktorý vykonáva ARS, sa musí majiteľ internetového obcohdu riadiť podľa pravidiel v danom zákone. Výzvu musí prijať a odpovedať na ňu v lehote, ktorú určuje subjekt ARS. Lehota musí byť daná minimálne 15dní
 5. Majiteľ / prevádzkovateľ internetového obchodu môže komunikovať so spotrebiteľom aj elektronicky, ak predávajúci oznámi subjektu ARS adresu na zasielanie elektronickými prostriedkami alebo ak je táto elektronická adresa verejne dostupná a adresát potvrdí prijatie písomnosti zaslaním odpovede na písomnosť doručenú elektronickými prostriedkami. Zaručený elektronický podpis nie je potrebný.
 6. Alternatívne riešenie sporu (ARS) je možné iba ak sa jedná o tovar nad 20Eur
 7. Majiteľ / prevádzkovateľ internetového obchodu nemusí prijať výsledné stanovisko subjektu ARS, ale MUSÍ S NÍM SPOLUPRACOVAŤ, inak dostane pokutu!

Kedy je spotrebiteľ oprávnený žiadať Alternatívne riešenie sporu (ARS)

Spotrebiteľ je oprávnený žiadať o alternatívne riešenie sporu vždy ak nieje spokojný s riešením jeho spotrebiteľského problému. Ak predávajúci (Majiteľ / prevádzkovateľ internetového obchodu) na vašu žiadosť o nápravu nereaguje dlhšie ako 30 dní alebo na ňu odpovedal zamietavo, môže sa spotrebiteľobrátiť na príslušný subjekt ARS

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky. ARS subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Ako sa ukončuje ARS?

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

Kedy sa nemôže postupovať podľa Alternatívneho riešenia sporov

 • spory, v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi
 • komunikáciu medzi spotrebiteľom a predávajúcim za účelom uplatnenia práv spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského sporu uskutočnenú pred žiadosťou spotrebiteľa o nápravu
 • spory riešené predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu
 • spory súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne
 • spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou

 

Cieľom Alternatívneho riešenie sporov ARS je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim zmierlivo, rýchlo, efektívne, menej formálne a bezplatne alebo s minimálnymi nákladmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *